Taken Wednesday June 20th, 2012.

Dress Rehearsal.

Photo by Zhenya Cerneacov.